Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost ARMS-CZ a.s., IČ 25331132, DIČ CZ25331132, se sídlem Komenského 1353, 396 01 Humpolec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd, B, vl.1540 jako prodávající (dále jen „ACZ“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
 
Další informace o společnosti ARMS-CZ a.s. jsou uvedeny na webové stránce www.arms-cz.cz v sekci „O nás“.
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s ACZ nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.  


Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce ACZ, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. ACZ nebo smluvních partnerů ACZ, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

ACZ sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, ACZ si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od ACZ, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, zakázkově a individuálně sjednaných úprav výrobku (-ů), kompletace a sestavení do setů, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 3. ACZ neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 4. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném ACZ uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 5. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  4. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla ACZ
 1. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, které ACZ splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli ACZ a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, zakázkově a individuálně sjednaných úprav výrobku (-ů), kompletace a sestavení do setů;
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
  8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
  9. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
  10. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ACZ zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;
 1. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 2. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 3. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu ACZ;
 4. v případě, že spotřebitel má stížnost, lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. 

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném ACZ tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník ACZ, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky ACZ, za případné chyby při přenosu dat ACZ nenese odpovědnost. ACZ proto doporučuje Kupujícímu kontrolovat veškerou komunikaci mezi jím a ACZ, včetně příloh a v případě jakýchkoliv nesouladů s jeho objednávkou neprodleně informovat ACZ. Na pozdější reklamace vzniklé chybou této komunikace nebude brán zřetel. Uzavření smlouvy ACZ neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu ACZ. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody zúčastněných stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

V případě, že si Kupující objedná v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 100.000,- Kč vč. DPH, bude po něm ACZ vyžadováno přihlášení do zákaznického profilu s tím, že z takto registrovaného profilu musela být v minulosti uzavřena alespoň jedna smlouva prostřednictvím e-shopu ACZ a tato smlouva nebyla ze strany Kupujícího předčasně ukončena. 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. V případě speciálních zákonných podmínek pro uchovávání a evidenci dat můžou být data spojená s uzavřeným obchodem archivována i po jinou dobu a současně vedena ve Státem vyžadovaných elektronických evidencích, např. CRZ (centrální registr zbraní). Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se ACZ zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc řádně převezme a zaplatí ACZ sjednanou kupní cenu.

ACZ si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.

ACZ Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

ACZ splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li ACZ věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, ACZ odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li ACZ větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl. Kupující je v takovém případě povinen ve stanovené lhůtě doplatit chybějící kupní cenu na základě  ACZ vystaveného daňového dokladu.

ACZ odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí ACZ věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří ACZ věc pro přepravu.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si ACZ vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, ACZ provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce. 

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou ACZ způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní ACZ umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ACZ škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Odpovědnost ACZ

ACZ odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména ACZ odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které ACZ nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití ACZ uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně. 

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je ACZ zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. na odstranění vady opravou věci;
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí ACZ, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu ACZ; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li ACZ vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu ACZ nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že ACZ nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může ACZ dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může ACZ odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li ACZ vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu ACZ.

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující ACZ na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se ACZ zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to v sídle ACZ.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá ACZ bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od ACZ obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, nepoužité, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, ACZ doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu ACZ spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro úhradu zboží v jiné objednávce.

Spotřebitel odpovídá ACZ pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může ACZ požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může ACZ odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu ACZ bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podmínkou vrácení prostředků spotřebiteli je oprávněný důvod pro vrácení prostředků a splnění uvedených podmínek a zejména pak vrácení zákazníkem podepsané kopie dobropisu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, ACZ však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží v požadovaném stavu předá.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi ACZ a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má ACZ právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

2. Odstoupení v ostatních případech

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující ACZ, co ještě vrátit může, a dá ACZ náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce ACZ, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla ACZ. 

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou následující:

Společnost ARMS-CZ a.s., provozovatel internetového obchodu www.arms-cz.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti ARMS-CZ a.s.

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), podpis, adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.
Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.
V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující má právo na opravu evidovaných dat, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

ACZ může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

ACZ si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod ACZ lze podávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zpracovávání objednávek probíhá ve všední dny v době od 8:00 do 16:00 hod.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci ACZ nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.arms-cz.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč).
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v  konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Původní cena znamená cenu zboží/služby, za niž předmětné zboží/službu ACZ nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.
Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi ACZ a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému ACZ. ACZ v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.
ACZ si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

VIII. Objednávání


Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:


a.    prostřednictvím elektronického obchodu ACZ (dále jen „e-shop“);
b.    elektronickou poštou na adrese shop@arms-cz.cz;
c.    osobně v provozovnách ACZ;
d.    telefonicky.

Objednávky přímo na některé z našich poboček lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby této pobočky.

ACZ doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na ACZ. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

IX. Platební podmínky

ACZ akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti či kartou při nákupu;
 2. platba předem bankovním převodem;
 3. platba přes internetové rozhraní banky;
 4. platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu, přičemž příslušná banka si automaticky zapamatuje Kupujícím zadané údaje o platební kartě Kupujícího pro další budoucí platby; 
 5. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - Kupující hradí navíc tzv. dobírečné);
 6. platba na fakturu se splatností (pouze pro podnikatele při splnění podmínek),
 7. na splátky (pouze v případě, že Kupující splní předem dohodnuté podmínky);
 8. platba prostřednictvím systému ThePay.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví ACZ, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

X. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

ACZ zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 1. osobní odběr na pobočkách ACZ;
 2. zasílání přepravní službou – ČR;
 3. vlastní rozvoz pracovníky ACZ;
 4. zasílání přepravní službou – SR.

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému ACZ nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

2. Ostatní podmínky

V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může ACZ či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může ACZ či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce a je-li zboží zakoupeno kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.  

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu shop@arms-cz.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou ACZ. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však ACZ možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3. Soutěže a lhůty k vyzvednutí výhry

V případě, že výherce vyhraje v soutěži pořádané ACZ, je tento výherce povinen vyzvednout si výhru do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byly vyhlášeny ACZ výsledky takové soutěže. Nárok výherce na výhru zaniká marným uplynutím této lhůty, kdy výhra propadne ve prospěch pořadatele. 

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem ACZ a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení. V případech, kdy je výrobcem zboží/služby na jím vyhotovených originálních dokladech k výrobku/službě uvedena jiná, obvykle delší záruční lhůta než v tuzemsku obvyklých 24 měsíců, není tato delší lhůta platná a tedy sjednaná mezi ACZ a Kupujícím, pokud se ovšem strany nedohodnou před koupí jinak.

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi ACZ a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak ACZ doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na ACZ pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 02.01.2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách ACZ nebo elektronicky na www.arms-cz.cz.

Závazné pokyny pro užívání výrobku

Každý výrobek určený k prodeji prostřednictvím společnosti ARMS-CZ a.s. je vybaven konkrétními písemnými informacemi o vlastnostech výrobku, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby.

Vzhledem k některým specifikům, kterými se vyznačuje řádné užívání střelných zbraní, vydává společnost ARMS-CZ a.s. tyto doplňující informace.

I.                    Střelivo

Pro střelbu ze zbraně musí být používáno pouze určené střelivo. Za určené střelivo lze považovat takové střelivo, které je uvedeno zejména v nástřelném listu, osvědčení o funkční zkoušce, výrobní kartě zbraně nebo jiném oficiálním dokladu od výrobce. S tímto střelivem byla zbraň výrobcem testována před uvedením na trh a především na něj byla nastavena. Zakazuje se používat přebíjené střelivo.

Vady vzniklé používáním jiného, než určeného střeliva, nelze považovat za vady výrobku ve smyslu záruční odpovědnosti prodávajícího.

 

II.                  Montáž zamiřovacího dalekohledu

Pro zbraň je přípustná pouze určená montáž zamiřovacího dalekohledu. Za určenou montáž zamiřovacího dalekohledu, dále jen montáž, se považuje taková montáž, kterou výrobce ve svém výrobním programu, návodu k použití, záručním listě či v jiném dokumentu přiloženém ke zbrani označí jako doporučenou, vhodnou, resp. výlučnou pro řádnou funkci zbraně jako funkčního celku se zamiřovacím dalekohledem. Není-li v původních dokumentech ke zbrani montáž specifikována, platí doporučení prodávajícího a to zcela ve smyslu výše uvedeném.

Všechny ostatní montáže, včetně napodobenin originálního výrobku, nemají zaručenou optimalizaci rozměrů a akceptovatelných výrobních tolerancí. Zároveň nezaručují optimální jakostní a materiálové vlastnosti pro bezvadnou funkci zbraně jako celku a mohou tak způsobit nemožnost řádného nastřelení zbraně, omezit celkovou funkčnost zbraně či způsobit jiné, zejména mechanické, poškození zbraně.

Vady vzniklé v souvislosti s použitím jiné, než určené montáže, nelze považovat za vady výrobku ve smyslu záruční odpovědnosti prodávajícího.

 

III.                Neoprávněný zásah do zbraně

Jakkoliv manipulovat se zbraní nad rámec účelu a užívání, ke kterému je určena, je nepřípustné. Odstraňovat technické závady zbraně, upravovat výrobní součásti zbraně, přidávat ke zbrani doplňky ovlivňující její funkci či měnit její technické parametry, jsou oprávněny pouze osoby k tomuto speciálně školené, držící platná živnostenská oprávnění pro tuto činnost a osoby, které jsou zároveň k těmto úkonům smluvně pověřeny prodávajícím, dále jen oprávněné osoby. Za oprávněné osoby se považuji subjekty uvedené v Seznamu smluvních opravců a záručních servisů, který je nedílnou součástí tohoto návodu k použití.  

Pokud návod k použití nestanoví jinak, jakýkoliv zásah do výrobku, jeho částí nebo příslušenství spojených s výrobkem, který učiní jiná, než  oprávněná osoba, se považuje zásah neoprávněný, dále jen neoprávněný zásah do zbraně.

Při každém zásahu do výrobku, jeho částí nebo příslušenství spojené s výrobkem je oprávněná osoba, která zásah provedla, povinna vystavit písemné potvrzení o provedeném zásahu. Za neoprávněný zásah do zbraně, který je považován za vadu výrobku způsobenou nesprávným užíváním, se považuje i zásah, ke kterému není v rámci reklamace výrobku předloženo písemné potvrzení ve smyslu výše uvedeném.

Reklamované vady zbraně, u které byl zjištěn neoprávněný zásah ve smyslu výše uvedeném, se považují za vady vzniklé v příčinné souvislosti s neoprávněným zásahem do zbraně. Vady způsobené neoprávněným zásahem do zbraně, nelze považovat za vadu výrobku ve smyslu záruční odpovědnosti prodávajícího.

 

IV.                Zvláštní ustanovené pro pravidelnou údržbu zbraně

 

Správná a bezpečná funkce zbraně závisí na celkové čistotě zbraně a především na čistotě vnitřních částí celého mechanismu. Zbraň je třeba pravidelně udržovat v souladu s obecně známými pravidly, v souladu s pokyny předanými při zakoupení zbraně ve formě písemného návodu k užívání a dle vysvětlujících ústních pokynů předaných v rámci uzavření kupní smlouvy.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat péči o samonabíjecí zbraně. Většina samonabíjecích zbraní používá pro správnou funkci tzv. povýstřelové plyny odebrané z hlavně, které obsahují velké množství drobných částic, zejména mastných a korosivních částic vzniklých po hoření zápalky a prachové směsi. Tyto částice ulpívají na stěnách vnitřního mechanismu a způsobují tak ucpávání průchozích částí zbraně. Takto omezená funkce znečištěného mechanismu způsobuje zhoršení užitných vlastností zbraně a může způsobit i mechanické poškození hlavně nebo jiné části zbraně.

Nefunkčnost nebo i částečné omezení použitelnosti zbraně způsobené žádnou nebo nedostatečnou údržbou nelze považovat za vadu výrobku ve smyslu záruční odpovědnosti prodávajícího.

 

 1. V.                  Obecné zásady pro požívání ošetřujících a mazacích přípravků

 

Pro používání ošetřujících a mazacích přípravků v rámci průběžné i pravidelné údržby zbraně je nezbytné dodržet pokyny výrobce, resp. prodávajícího. Zejména pro čištění, mazání a konzervaci zbraně lze používat pouze přípravky k tomu určené s přihlédnutím k ročnímu období, během kterého bude zbraň používána. Maziva a konzervační přípravky určené pro kov nelze použít pro dřevo a naopak.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat okolní teplotě, kdy např. hutná vazelína ve spoušťovém ústrojí v mrazivém období může ztuhnout do nežádoucí konzistence a znemožnit tak výstřel. Naopak vysoké teploty způsobují nechtěný rozptyl ošetřujících a mazacích přípravků po zbrani, případně i oděvu.

Přímé nanášení ošetřujících přípravku nebo maziv a přípravků na zbraň je nepřípustné. Ošetřující přípravky a maziva se aplikují výhradně pomocí hadříku nebo jiného vhodného materiálu k nanášení ošetřujícího přípravku či maziva. 

Vadu způsobenou nesprávnou aplikací či použitím nevhodného přípravku pro ošetření a mazání zbraně nelze považovat za vadu výrobku ve smyslu záruční odpovědnosti prodávajícího.

 

 1. VI.                Vnější agresivní vlivy

 

Povrchové resp. kontaktní části zbraně nejsou zpravidla odolné vůči agresivním vnějším vlivům, zejména kyselinám, moči či potu. Tyto tekutiny způsobují na kovových částech zbraně, v místech obvyklého uchopení zbraně, rezavé nebo jiné viditelné skvrny. Tomuto estetickému projevu lze předejít vhodnou údržbou.  Čištění a konzervaci takto namáhaných částí je nezbytné provést po každé manipulaci se zbraní.

Omezit či úplně vyloučit uvedené narušení povrchu zbraně lze používáním ochranných rukavic nebo preventivním výběrem zbraně, jejíž kovové části jsou opatřeny povrchovou úpravou, která je vůči vnějším agresivním vlivům imunní.

Vady způsobené vnějšími agresivními vlivy nelze považovat za vadu výrobku ve smyslu záruční odpovědnosti prodávajícího.

 

 1. VII.                Dlouhodobé uložení zbraně

 

Dlouhodobé uložení zbraně bez řádně provedené konzervace a nevhodně zvolené prostředí pro její dlouhodobé uložení způsobuje její postupné a nevratné poškozování. Před dlouhodobým uložením zbraně je nezbytné nejprve provést kontrolu funkčnosti a důkladné vyčištění. Následuje pečlivá konzervace kovových i dřevěných částí výhradně určenými přípravky, universální přípravky jsou zásadně vyloučeny. Cílem účelné konzervace je vytvoření ochranného celistvého filmu z konzervačních prostředků. Konzervační prostředky nesmí ze zbraně samovolně stékat. Vlastní dlouhodobé uložení zbraně je možné pouze na vhodné místo, které není vystaveno vlivu vlhka a vyšších teplot. Zbraň se dlouhodobě ukládá zásadně pažbou vzhůru, čímž se zamezí případnému nevratnému poškození mechanismu a dřeva stečením konzervačních přípravků. Nakonzervovanou zbraň je nezbytné hermeticky uzavřít (např. do plastového pytle) a spolu se zbraní uložit i absorbent vlhkosti (např. silice). Uloženou zbraň je nutné pravidelně (min. 3x ročně) kontrolovat a zabránit tak případným nedostatkům konzervace či uložení.

Vady způsobené nesprávným uložením zbraně nelze považovat za vadu výrobku ve smyslu záruční odpovědnosti prodávajícího.

 

 1. VIII.            Účel užití zbraně a její optimální zátěž

 

Každá zbraň má jasně definovaný účel jejího užití a jakékoliv odlišné používání zbraně, zejména její nadměrné zatěžování, může mít až fatální následky nejen pro uživatele zbraně, ale i jeho okolí. Uživatel zbraně je před jejím užitím povinen se seznámit se všemi vlastnostmi a určením zbraně. Zejména je zcela nezbytné, aby každý uživatel znal a respektoval maximální možnou palnou zátěž zbraně a to jak momentální tak dlouhodobou. Vhodným příkladem může být používání lovecké brokové zbraně ke sportovním účelům. Zvýšeným namáháním některých částí zbraně, pro které nebyla přizpůsobena jejich konstrukce ani materiály, způsobí, že přestanou tyto řádně fungovat. Přitom míra opotřebení těchto částí je snadno měřitelná a převeditelná na počet vystřelených nábojů. Zatímco u loveckých zbraní se počítá s několika málo desítkami až max. stovkami výstřelů ročně, u zbraní sportovních jsou to až tisíce. Tomu faktu je přizpůsobena jak konstrukce zbraně, tak i především jakost použitých materiálů. Důležitým faktorem jsou i rozumně očekávané vlastnosti zbraně z pohledu přesnosti střelby. V případě kulových zbraní lze pro ilustraci vycházet z příkladu zbraně vyrobené z lehkých materiálů a určené pro rychlou střelbu z volné ruky na kratší až střední vzdálenosti. Větší rozptyl hlavně, oproti těžké terčové zbrani určené pro velmi přesnou střelbu na dlouhé vzdálenosti, je pak zcela v souladu s konstrukčními vlastmi zbraně. Stejně tak samonabíjecí zbraně všeobecně, zejména kulové, nejsou určeny pro přesnou terčovou střelbu. Naopak jejich předností je schopnost vypálit rychle a komfortně větší počet ran na krátkou až střední vzdálenost s podstatně větším rozptylem než klasické opakovací kulové zbraně. Větší rozptyl hlavně není výrobní vadou, neboť se má za to, že střelba bude vedena na pohybující se terč, kdy je prioritou rychlost střelby před její přesností.

Vady způsobené nadměrným nebo neschváleným zatěžováním zbraně, zejména jejím používáním k účelům v rozporu s deklarací v návodu k používání nebo k účelům obecně známým, nelze považovat za vadu výrobku ve smyslu záruční odpovědnosti prodávajícího.

 

 

 1. IX.                Oblečení a obuv

 

Veškeré oblečení a obuv v nabídce společnosti ARMS-CZ a.s. je určena pro běžné použití do nenáročných podmínek. I když se jedná o oblečení moderní konstrukce, střihu a z moderních materiálů, opatřených často některým typem a značkou membrány, není toto oblečení určené do náročného terénu a pro dlouhodobý pobyt v přírodě. Jeho vzhled, konstrukce a především výdrž je přizpůsobena spíše občasnému civilnímu použití než několikadenním výletům do drsné přírody. Nejedná se tak o oblečení vlastnostmi podobné armádní výbavě. Je nutné se o něj pečlivě starat a pravidelně jej čistit a udržovat. K tomu je u každého kusu oblečení pevně připevněna cedulka s piktogramy znázorňující vhodné postupy údržby. Pokud je vrchní materiál opatřen vodoodpudivým nástřikem, může tento nástřik po pár měsících vyprchat nebo odeštit a ztratit funkci. Podobně je tomu i u vnitřních membrán, jejichž bezchybná funkčnost je pouze v řádu měsíců. Po této době se můžou póry v membránách vlivem nošení zvětšit nebo naopak ucpat např. prachem, pískem a tím pádem ztratit svojí funkčnost nepropouštět vodu a propouštět pot. Zanesení nebo zvětšení otvorů membrány v kombinaci s nadměrnou vlhkostí vrchní vrstvy oblečení má za následek srážení potu na vnitřních stěnách oblečení. Podobné disfunkce membrány lze napomoci i častým přetěžováním enormně namáhaných partií jako např. ramena (nošení batohu), rukávy a kolena (časté opírání a klečení na drsném a ostrém povrchu, štěrk, kameny). Předejít popsaným potížím lze pouze správnou údržbou a rozumným používáním. Podobně je tomu i u bot. K výše jmenovaným nejčastějším příčinám potíží s oblečením lze pro obuv dále dodat především nesprávně zvolenou velikost, střih a typ boty a podrážky, zanedbanou údržbu a používání nedostatečně vysušené obuvi, což má za následek praskání vrchního materiálu, nežádoucí vznik bakterií a plísní a především výrazné snížení životnosti. Obuv je při snímání z nohou třeba dostatečně rozšněrovat. Zpocená noha a propocená ponožka v kombinaci nedostatečného rozšněrování a zouvání stylem přišlápnutí paty často vedou k utržení podrážky nebo patní konstrukce. Naopak obouvání nedostatečně rozšněrované boty může končit i úplnou deformací patní výztuhy a konstrukce, tedy ke zničení bot.

Vady způsobené nadměrným zatěžováním nebo nesprávnou nebo dokonce žádnou údržbou oblečení a bot, nelze považovat za vadu výrobku ve smyslu záruční odpovědnosti prodávajícího.

 

 1. X.                  Dopasování

 

Řada zbraní je spasována velmi na těsno, což může budit dojem špatně odvedené práce a nutit dělat jeho úpravy. Ale zdaleka tomu tak není a jakýkoliv zásah do mechanismu může vést k trvalému poškození zbraně a ztrátě záruky. Dopasování je většinou provedeno na horní hranici výrobcem stanovených tolerancí, což se projevuje především „tužším chodem“ zejména při otevírání a zavírání zbraně, případně její rozborce a sborce. Tento jev se však sám brzy vytratí po dosednutí jednotlivých částí běžným užíváním zbraně. Vyvarujte se jakýchkoliv zásahů do mechanismu. Tím přijdete nejen o záruku, ale i mnoho let provozu zbraně bez nežádoucích vůlí. Pokud i s ohledem na Vaše předchozí zbraně, které jsou již ochozené a dosednuté  nejste schopen zbraň odpovídajícím způsobem bezpečně ovládat, informujte se u prodavače na doporučený postup a vhodné mazání. Vyvarujte se agresivnímu způsobu rozborky a sborky, použití jakýchkoliv než k tomu určených nástrojů a jakýmkoliv úderům. Tím dojde pouze k tomu, že se nějaká část případně části zbraně většinou nevratně poškodí. Pro dodržení záručních podmínek se pak nevyhnete odeslání zbraně výrobci, což pro vás bude nejen nákladné, ale i časově náročné.

Vady způsobené nesprávnou manipulací, použitím nepřiměřené síly či nesprávných nástrojů nelze považovat za vady výrobku ve smyslu záruční odpovědnosti prodávajícího.    

 

 

 1. XI.                Nastřelení zbraně

 

Správné nastřelení a nastavení zbraně vyžaduje odborný profesionální přístup. Správné nastřelení a nastavení zbraně se zamiřovacím dalekohledem nespočívá pouze v opakovaném zásahu na určeném místě, ačkoliv o to jde především.  Už pouhý fakt, že je třeba trvale funkčně a s předem jasně stanoveným cílem spojit několik samostatných komponent (zbraň, montáž, zamiřovací dalekohled, střelivo) do funkčního celku vylučuje amatérský a laický přístup.  Nesprávným postupem a neznalostí technického řešení a postupů nastavení těchto komponent může dojít k trvalému poškození kterékoliv z ní a nemožnosti nastřelit zbraň požadovaným způsobem.

Nemožnost nastřelení způsobená porušením těchto Závazných pokynů pro užívání výrobku, zejména pak bodů I., II., III. a XI. nelze považovat za vady výrobku ve smyslu záruční odpovědnosti prodávajícího.

 

 

Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail

Prodejny

centrála společnosti

centrála společnosti

centrála, velkoobchodní sklad pro Čechy a Moravu, e-shop
Telefonkontakty viz podrobnosti...

Otevírací dobaOtevírací doba:PO-PÁ 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Více info >

Praha

maloobchodní prodejna
Praha

Praha

maloobchodní prodejna
Telefon+420 602 783 080

Otevírací dobaOtevírací doba:PO-PÁ 10:00 - 18:00
Více info >

Humpolec

maloobchodní prodejna
Humpolec

Humpolec

maloobchodní prodejna
Telefon+420 602 783 081

Otevírací dobaOtevírací doba:PO-PÁ 9:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Více info >

Olomouc

maloobchodní prodejna
Olomouc

Olomouc

maloobchodní prodejna
Telefon+420 605 279 894

Otevírací dobaOtevírací doba:PO-PÁ 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Více info >

Humpolec (velkoobchod)

velkoobchodní sklad
Humpolec (velkoobchod)

Humpolec (velkoobchod)

velkoobchodní sklad
Telefon+420 731 157 140

Otevírací dobaOtevírací doba:PO-PÁ 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Více info >